English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49350/84015 (59%)
造访人次 : 7264418      在线人数 : 52
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [1113/1285]
  會議論文 [10/230]
  專書 [39/52]
  專書之單篇 [4/4]
  研究報告 [123/351]
  學位論文 [221/235]
  其他 [12/14]

  邻近社群


  數學學系暨研究所 [1357/2045]
  化學學系暨研究所 [1731/3092]
  生命科學研究所 [172/318]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 76(3.50%)
  含全文笔数: 1522(70.11%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 1522(100.00%)
  下载大于10次: 1507(99.01%)
  全文下载总次数: 368760(3.84%)

  最后更新时间: 2018-01-19 01:19

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目631-640 / 3173. (共318页)
  << < 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  D Arivuoli [1/1]
  D. C. Ling [4/4]
  D. C. Ling, C. C. Chi [1/1]
  D. C. Vernon [1/1]
  D. Casa [1/1]
  D. J. Huang [1/1]
  D. K. Avasthid [1/1]
  D. Kabiraj [1/1]
  D. Kanjilal [2/2]
  D. Kanjilald [1/1]
  显示项目631-640 / 3173. (共318页)
  << < 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈