English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55208/89501 (62%)
造访人次 : 10716804      在线人数 : 22
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [1042/1115]
  會議論文 [63/310]
  專書 [18/20]
  專書之單篇 [28/36]
  研究報告 [129/375]
  學位論文 [315/316]
  其他 [5/6]

  邻近社群


  物理學系暨研究所 [1715/2337]
  化學學系暨研究所 [1899/3225]
  生命科學研究所 [184/318]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 76(3.49%)
  含全文笔数: 1600(73.46%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 1559(97.44%)
  下载大于10次: 1485(92.81%)
  全文下载总次数: 348852(2.80%)

  最后更新时间: 2020-02-16 17:41

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目76-100 / 2327. (共94页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, Heng-Jui [1/1]
  Chang, Hsiao-Fen [1/1]
  Chang, Hsiao-Ying [1/1]
  Chang, Hsin-yu [2/2]
  Chang, Hsu [1/1]
  Chang, Hui-Wen [1/1]
  Chang, Hung-Ling [1/1]
  Chang, I. S. [2/3]
  Chang, I-shou [6/6]
  Chang, Ivan Yuan-Chin [1/1]
  Chang, Jia-bin [1/1]
  Chang, Jui-chun [1/1]
  Chang, Kai-jo [1/1]
  Chang, Kai-Yun [1/1]
  Chang, Kuo-Jung [4/4]
  Chang, Kuo-tsai [1/1]
  Chang, M.C. [1/1]
  Chang, Ming-Chuan [1/1]
  Chang, Ming J. W. [1/1]
  Chang, Po-cheng [1/1]
  Chang, Po-Chun [1/1]
  Chang, Shih-Ping [1/1]
  Chang, Shin-Tsu [2/2]
  Chang, Ting-chung [3/3]
  Chang, Ting-Jung [1/1]
  显示项目76-100 / 2327. (共94页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈