English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7268992      線上人數 : 39
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [235/308]
  專書 [15/31]
  專書之單篇 [1/4]
  研究報告 [43/144]
  學位論文 [116/116]
  其他 [1/2]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 10(4.12%)
  含全文筆數: 67(27.57%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 66(98.51%)
  下載大於10次: 66(98.51%)
  檔案下載總次數: 12442(11.27%)

  最後更新時間: 2018-01-21 08:37


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 190. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Biing-shiunn Yang [0/1]
  Chang, Bao-Guang   [1/1]
  Chang, Chuang-Chang [1/1]
  Chang, Chun-Tao   [0/1]
  Chang, Dian-Fu [1/2]
  Chang, J. J [1/2]
  Chang, Juin Jen [0/1]
  Chang, S. [0/1]
  Chang, S. H.   [0/1]
  Chang, Wen-chung [0/2]
  Chao-Liang Chen [0/1]
  Chao, Shu-wen [0/2]
  Chen, Chao-Liang   [3/7]
  Chen, J. H. [0/2]
  Chen, Jhy Hwa   [0/2]
  Chen, Maiw-jane [0/1]
  Chen, Miaw-jane [0/1]
  Chen, Po-Lu   [4/6]
  Chen, Y. [0/1]
  Chen, Ya-Wen [1/1]
  Chen, Yi-Yi   [0/1]
  Chen, Yun Chi [0/1]
  Cheng, Mei-Chuan [0/3]
  Cheng, Te-kuei [0/2]
  Cheng, Wan-haiu [0/1]
  顯示項目1-25 / 190. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋