English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 61707/94629 (65%)
造访人次 : 1633811      在线人数 : 10
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [333/351]
  會議論文 [105/296]
  專書 [24/39]
  專書之單篇 [3/6]
  學位論文 [122/122]
  其他 [1/2]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 5(3.16%)
  含全文笔数: 47(29.75%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 47(100.00%)
  下载大于10次: 47(100.00%)
  全文下载总次数: 27551(14.70%)

  最后更新时间: 2023-05-31 19:22


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 65. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, Juin-Jen [0/1]
  Chang, Wen-chung [0/1]
  Chen, J. H. [0/4]
  Chen, Jhy-Hwa   [0/1]
  Chu, Yun-peng [0/1]
  Farhangdoost, S. [1/1]
  Jackson, R.W. [1/1]
  Jarosi, P. [1/1]
  Jiang, Lily [1/1]
  Lai, C. C. [0/2]
  Lai, Ching-Chong [0/1]
  Lee, Chun-yuan   [0/1]
  Lee, G.E. [1/1]
  Lee, Maw-lin [0/2]
  Liao, Huei-chu   [0/1]
  Lin, Shu-chin   [0/2]
  Lin, Yen-Ling   [0/4]
  Ronald Alan Edwards   [0/1]
  Shieh, J. Y. [0/2]
  Shieh, Jhy-Yuan [0/1]
  Wu, Shih-Wei [1/1]
  Yu, Hsi-Cheng   [1/1]
  于席正   [0/1]
  俞明德 [0/1]
  吳仕煒 [0/1]
  显示项目1-25 / 65. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈