English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52513/87668 (60%)
造訪人次 : 9356685      線上人數 : 260
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [630/690]
  會議論文 [177/366]
  專書 [41/52]
  研究報告 [35/89]
  學位論文 [1050/1052]
  其他 [3/4]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 18(81.82%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 18(100.00%)
  下載大於10次: 18(100.00%)
  檔案下載總次數: 2760(0.76%)

  最後更新時間: 2019-04-20 02:41


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-18 / 18. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Deacon, Diane [1/1]
  Lin, Chiang-feng   [1/1]
  Lin, Jyh-horng   [2/2]
  Teng, Yu-ying   [1/1]
  Vance, Mike [1/1]
  Wong, Chee-man [1/1]
  張建邦   [1/1]
  曾義明   [0/4]
  林志鴻   [4/4]
  林江峰   [2/2]
  潘玉葉   [1/1]
  王凱立 [3/3]
  王凱立(譯) [1/1]
  蔡振興   [1/1]
  蔡政言   [1/1]
  鄧玉英   [2/2]
  魏啟林 [2/2]
  黃志文   [1/1]
  顯示項目1-18 / 18. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋