English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 51281/86342 (59%)
造訪人次 : 8150761      線上人數 : 105
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [605/683]
  專書 [41/52]
  專書之單篇 [18/22]
  研究報告 [35/89]
  學位論文 [1050/1052]
  其他 [3/4]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 28(7.69%)
  含全文筆數: 175(48.08%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 174(99.43%)
  下載大於10次: 170(97.14%)
  檔案下載總次數: 30864(9.22%)

  最後更新時間: 2018-09-19 14:39


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 274. (共11頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ay, Herchang [1/1]
  何怡芳 [1/1]
  Barrett, Christopher B. [0/1]
  Chang, Chin-Wen [0/1]
  Chang, Chuen-Ping [1/1]
  Chang, Chun-Hui   [1/1]
  Chang, Hsu-ling [7/11]
  Chang, S.H.    [0/1]
  Chang, Sheng-hsiun [0/1]
  Chang, Sheng-hsiung    [3/5]
  Chang, Shih-chi [2/2]
  Chang, Tsang-yao [5/5]
  Chen, C.L. [0/1]
  Chen, Wen-Jung [2/2]
  Chen, Yahn-shir [1/2]
  Chien, Hsiu-Wei [1/1]
  Chiu, Ching-Hui [1/1]
  Chiu, H.J. [0/1]
  Chiu, Hongjen [4/4]
  Chiu, Hung-chang [1/1]
  Chiu, Shiu-hao Chiu [0/1]
  Chou, C.H.   [0/1]
  Chou, Ying-chyi [3/3]
  Chu, Hsiao-ping [3/5]
  Fawson, Christopher [0/1]
  顯示項目1-25 / 274. (共11頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋