English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49432/84393 (59%)
造访人次 : 7451122      在线人数 : 76
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [1/2]
  會議論文 [2/6]
  專書 [2/2]

  邻近社群


  品質保證稽核處 [1/3]
  人力資源處 [1/5]
  國際暨兩岸事務處 [0/1]
  學生事務處 [2/3]
  學習與教學中心 [2/8]
  學術副校長室 [0/1]
  教務處 [13/81]
  文錙藝術中心 [0/2]
  淡江時報委員會 [1/1]
  秘書處 [0/3]
  總務處 [1/1]
  董事會 [45/54]
  覺生紀念圖書館 [181/201]
  軍訓室 [9/15]
  研究發展處 [2/10]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 5(50.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 5(100.00%)
  下载大于10次: 5(100.00%)
  全文下载总次数: 2240(0.02%)

  最后更新时间: 2018-03-19 17:06

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-10 / 15. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, mei-chueh [1/1]
  Chen, Tsan-chu [1/1]
  Hsu, Hsiang-Lung [1/1]
  Huang, Yu-An [1/1]
  Lin, Koong H-C. [0/3]
  Tsao, Hsiu-yuan [1/4]
  Wang, chia-jen [1/1]
  Wu, Jiinpo   [1/1]
  Yen, shwu-huey   [1/1]
  吳錦波   [1/1]
  显示项目1-10 / 15. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈