English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49433/84396 (59%)
造訪人次 : 7459039      線上人數 : 105
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [1/2]
  會議論文 [2/6]
  專書 [2/2]

  鄰近社群


  品質保證稽核處 [1/3]
  人力資源處 [1/5]
  國際暨兩岸事務處 [0/1]
  學生事務處 [2/3]
  學習與教學中心 [2/8]
  學術副校長室 [0/1]
  教務處 [13/81]
  文錙藝術中心 [0/2]
  淡江時報委員會 [1/1]
  秘書處 [0/3]
  總務處 [1/1]
  董事會 [45/54]
  覺生紀念圖書館 [181/201]
  軍訓室 [9/15]
  研究發展處 [2/10]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 5(50.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 5(100.00%)
  下載大於10次: 5(100.00%)
  檔案下載總次數: 2242(0.02%)

  最後更新時間: 2018-03-21 11:03

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-10 / 15. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, mei-chueh [1/1]
  Chen, Tsan-chu [1/1]
  Hsu, Hsiang-Lung [1/1]
  Huang, Yu-An [1/1]
  Lin, Koong H-C. [0/3]
  Tsao, Hsiu-yuan [1/4]
  Wang, chia-jen [1/1]
  Wu, Jiinpo   [1/1]
  Yen, shwu-huey   [1/1]
  吳錦波   [1/1]
  顯示項目1-10 / 15. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋