English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61686/94635 (65%)
造訪人次 : 1632336      線上人數 : 13
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [14/14]
  專書 [1/1]
  專書之單篇 [0/1]
  研究報告 [3/4]
  學位論文 [2/2]
  其他 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 33(71.74%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 33(100.00%)
  下載大於10次: 33(100.00%)
  檔案下載總次數: 8293(41.27%)

  最後更新時間: 2023-05-29 19:20


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 56. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Allison Musser [1/1]
  Chang, S. Y. [1/1]
  Chen, C. Y. [1/1]
  Chen, Chih-Chien [0/2]
  Chen, Ching-yi [1/1]
  Chen, Li-Chin [0/1]
  Chen, W. Jasmine [0/1]
  Cheng, Judith Chen-Hsuan [3/4]
  Han, Ye-Jin [0/1]
  Ho, Kung-Yu [0/1]
  Hsieh, Ivy Hao-Yin [1/1]
  Hsu, Tsung-Yuan [0/1]
  Hu, H. N. [2/2]
  Hu, Lanlan [1/1]
  Huang, Yu-Han [0/1]
  Huang, Yung-Kuei    [2/2]
  Jacqueline McDowell [1/1]
  Juan, Peng-Yu [5/5]
  Juan, Pin-ju   [8/11]
  Kwok, Linchi [2/2]
  Lai, Qiu-Zhu [0/1]
  Lee, Jaeseok [0/1]
  Lee, Szu-Chi [0/1]
  Liang, Jr-Shiuan, Emily [1/1]
  Lin, Shin-yi [0/1]
  顯示項目1-25 / 56. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋