English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 51281/86342 (59%)
造訪人次 : 8151319      線上人數 : 93
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [20/28]
  專書 [1/1]
  專書之單篇 [2/2]
  研究報告 [0/8]
  其他 [0/2]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 11(20.37%)
  含全文筆數: 12(22.22%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 12(100.00%)
  下載大於10次: 12(100.00%)
  檔案下載總次數: 4264(30.27%)

  最後更新時間: 2018-09-19 16:27


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 26. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bao, C. H. [0/1]
  Cheng, J. C.-H., [0/1]
  CHYI, Song-ling   [0/2]
  Hsieh, I. H. [0/2]
  Hsieh, Ivy Hao-yin [1/2]
  Hsieh, Ivy Haoyin   [1/7]
  Hsieh, 謝顥音=Ivy Haoyin [0/1]
  Ivy Haoyin Hsieh [0/6]
  ivy Haoyin Hsieh, Ya-ling Chang [0/1]
  Leung, G. [0/1]
  Lin, H.-W. [0/1]
  Shih, Yi-Chin [1/2]
  Tseng, Y-c. [0/1]
  Wang, Jannette Wei-Ting [1/1]
  Wang, Yi-chien [0/1]
  Wu, M [0/1]
  Yang, Kevvy Z. K. [0/1]
  包正豪   [1/1]
  施懿芹   [1/11]
  王怡茜    [0/2]
  王蔚婷   [1/10]
  莊晏甄   [0/1]
  謝顥音   [1/2]
  陳郁彬   [2/2]
  黃雅倩   [4/5]
  顯示項目1-25 / 26. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋