English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 51281/86342 (59%)
造訪人次 : 8151298      線上人數 : 94
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [49/142]
  專書 [6/17]
  專書之單篇 [14/33]
  研究報告 [1/15]
  學位論文 [1/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 9(8.57%)
  含全文筆數: 57(54.29%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 56(98.25%)
  下載大於10次: 56(98.25%)
  檔案下載總次數: 12552(40.03%)

  最後更新時間: 2018-09-20 00:47


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 43. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Anna Rudakowska    [4/4]
  徐本欽 [0/1]
  Batchuluun, Amrita [0/3]
  Biedermann [1/1]
  Biedermann, Reinhard [7/8]
  Chen, Lu-Huei [1/1]
  Cheng, Chin-mo   [1/1]
  Cheng, Yu-chin [1/1]
  Chou, Ying-Lung [2/2]
  Chow, Edward H. [0/1]
  Leong, Kar Yen   [1/1]
  Lin, Joung Yol [0/3]
  Lin, Steven [0/1]
  Pao, Cheng-Hao   [1/1]
  Reinhard Biedermann [3/4]
  Reinhard Peter [1/1]
  Rudakowska, Anna [1/1]
  Shee, Poon-Kim   [0/5]
  Sheng, Shing-Yuan [1/1]
  Trojnar, Anna Rudakowska & Ewa [0/1]
  Varga, R F Franck=馬為騰 [0/1]
  Wu, Tain-Fung [0/1]
  俞海琴 [1/1]
  劉玉珍 [1/1]
  包正豪   [29/32]
  顯示項目1-25 / 43. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋