English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49432/84393 (59%)
造访人次 : 7452205      在线人数 : 72
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [56/103]
  會議論文 [49/138]
  專書 [5/17]
  專書之單篇 [14/33]
  研究報告 [1/15]
  學位論文 [1/1]

  邻近社群


  資訊創新與科技學系 [95/159]
  國際觀光管理學系 [23/70]
  英美語言文化學系 [35/92]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 21(6.84%)
  含全文笔数: 126(41.04%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 126(100.00%)
  下载大于10次: 125(99.21%)
  全文下载总次数: 28918(0.29%)

  最后更新时间: 2018-03-19 17:04

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目21-30 / 66. (共7页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Rudakowska, Anna   [3/5]
  Rudakowska, Anna [1/1]
  Shee, Poon-kim   [0/14]
  Shen, Chung-Hua [0/1]
  Sheng, Shing-Yuan [1/1]
  Trojnar, Anna Rudakowska & Ewa [0/1]
  Trojnar, Anna Rudakowska and Ewa [0/1]
  Tsai, Tsun-han [0/1]
  Tsaih, Ray [0/1]
  VARGA, Franck [0/2]
  显示项目21-30 / 66. (共7页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈