English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49433/84388 (59%)
造訪人次 : 7448161      線上人數 : 66
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [56/103]
  會議論文 [49/138]
  專書 [5/17]
  專書之單篇 [14/33]
  研究報告 [1/15]
  學位論文 [1/1]

  鄰近社群


  資訊創新與科技學系 [95/159]
  國際觀光管理學系 [23/70]
  英美語言文化學系 [35/92]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 21(6.84%)
  含全文筆數: 126(41.04%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 126(100.00%)
  下載大於10次: 125(99.21%)
  檔案下載總次數: 28904(0.29%)

  最後更新時間: 2018-03-18 21:50

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 66. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Anna Rudakowska    [7/7]
  徐本欽 [0/1]
  Batchuluun, Amrita [0/3]
  Biedermann [1/1]
  Biedermann, Reinhard [28/29]
  Chen, Lu-Huei [1/1]
  Cheng, Chin-mo   [1/2]
  Cheng, Yu-chin [1/1]
  Chou, Ying-Lung [2/4]
  Chow, Edward H. [0/1]
  Leong, Kar Yen   [4/4]
  Lin, Joung Yol [0/4]
  Lin, Steven [0/1]
  Lin, Wei-hsiu [4/5]
  Lin, Wei-Yuan [0/1]
  PAO, Cheg-Hao [0/1]
  Pao, Cheng-hao   [2/3]
  R. F. Franck VARGA [1/1]
  Reinhard Biedermann [2/3]
  Reinhard Peter [1/1]
  Rudakowska, Anna   [3/5]
  Rudakowska, Anna [1/1]
  Shee, Poon-kim   [0/14]
  Shen, Chung-Hua [0/1]
  Sheng, Shing-Yuan [1/1]
  顯示項目1-25 / 66. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋