English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 47653/81758 (58%)
造訪人次 : 6785084      線上人數 : 45
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR teams.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [19/21]
  會議論文 [12/47]
  專書 [1/1]
  專書之單篇 [1/1]
  研究報告 [0/8]
  其他 [0/2]

  鄰近社群


  資訊創新與科技學系 [86/137]
  國際觀光管理學系 [23/70]
  全球政治經濟學系 [121/297]

  社群統計


  近3年內發表的文件:11(12.94%)
  含全文筆數:34(40.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:34(100.00%)
  下載大於10次:34(100.00%)
  檔案下載總次數:9605(0.11%)

  最後更新時間: 2017-05-29 08:20

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-24 / 24. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bao, C. H. [0/1]
  Cheng, J. C.-H., [0/1]
  Hsieh, I. H. [0/1]
  Hsieh, Ivy Hao-yin [1/2]
  Hsieh, Ivy Haoyin   [2/4]
  Hsieh, 謝顥音=Ivy Haoyin [0/1]
  Ivy Haoyin Hsieh [0/6]
  ivy Haoyin Hsieh, Ya-ling Chang [0/1]
  Matoush, Marylou M. [2/2]
  Shih, Yi-chin [5/6]
  Tseng, Y-c. [0/1]
  Wang, Jannette Wei-Ting [1/1]
  Wang, Yi-chien [0/1]
  包正豪   [5/5]
  施懿芹   [5/20]
  曾鈺琪 [2/2]
  王怡茜    [0/3]
  王蔚婷   [3/16]
  莊晏甄   [0/1]
  謝顥音   [4/9]
  鄭辰旋   [1/1]
  陳郁彬   [6/6]
  黃雅倩   [6/8]
  齊嵩齡   [5/6]
  顯示項目1-24 / 24. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋