English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 51281/86342 (59%)
造訪人次 : 8151445      線上人數 : 81
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [376/547]
  會議論文 [94/427]
  專書 [25/42]
  研究報告 [57/168]
  學位論文 [211/211]
  其他 [0/21]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 3(8.57%)
  含全文筆數: 17(48.57%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 17(100.00%)
  下載大於10次: 16(94.12%)
  檔案下載總次數: 2751(1.75%)

  最後更新時間: 2018-09-20 00:56


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 38. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Brandt Stevens [1/1]
  Charles E. Phelps [0/1]
  Chen, Been-lon [1/1]
  Chen, Shu-heng [5/7]
  Chi Schive [0/1]
  Chie, Bin-tzong [5/7]
  Chiu, Yung-ho [1/1]
  Chou, Tzu-chuan [1/1]
  Eduardo, Benjamin [0/1]
  Fan, Hui-fen [1/1]
  Hu, Jin-li [1/1]
  Hu, Ming-wen   [4/7]
  Hu, Teng-yuan   [0/2]
  Hung, Ming-feng   [1/1]
  Lee, Shun-fa   [1/1]
  Li, Ping-cheng [2/4]
  Li, Yang [1/1]
  Liu, Meng-chun [1/1]
  Rose, Adam [2/4]
  Schive, Chi [0/1]
  Shaw, Daigee [1/1]
  Shimonmura, Koji [1/1]
  Tai, Chung-ching [2/2]
  Tung, Chen-yuan [1/1]
  Wang, Shu G. [1/1]
  顯示項目1-25 / 38. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋