English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 51281/86342 (59%)
造訪人次 : 8151298      線上人數 : 95
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [16/69]
  專書 [1/1]
  研究報告 [0/1]
  電腦程式 [0/2]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 15(93.75%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 10(66.67%)
  下載大於10次: 10(66.67%)
  檔案下載總次數: 4020(32.88%)

  最後更新時間: 2018-09-20 04:13


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-17 / 17. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Feng-cheng   [4/5]
  Chen, Duen-Kai   [2/2]
  Chen, Yueh-Hong [0/1]
  Chou, Cheng-Ying [1/1]
  Chu, Liou   [2/2]
  Fang, Wai-chi [1/1]
  Horng, Tzyy-Leng [1/1]
  Huang, Hsiang-cheh [6/7]
  Huang, Huang-Wen   [5/5]
  Ivan Marsic [1/1]
  Li, Sheng-Hong [0/1]
  Liauh, Chihng-Tsung [3/3]
  Lin, Win-Li [2/2]
  Shih, Tzu-Ching [3/3]
  Wu, Shih-Jung   [3/3]
  Yang, Che-Yu [1/1]
  洪復一   [1/1]
  顯示項目1-17 / 17. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋