English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 61707/94629 (65%)
造访人次 : 1633795      在线人数 : 16
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [11/11]
  會議論文 [48/68]
  專書 [1/1]
  研究報告 [0/1]
  電腦程式 [0/2]

  邻近社群


  資訊軟體學系 [21/32]
  資訊通訊科技管理學系 [6/10]
  旅遊與旅館管理學系 [67/112]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 60(72.29%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 60(100.00%)
  下载大于10次: 60(100.00%)
  全文下载总次数: 23704(0.14%)

  最后更新时间: 2023-05-31 18:34

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 114. (共5页)
  1 2 3 4 5 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, F.-C.   [6/6]
  Chang, Feng-Cheng   [14/14]
  Chen, Chih-Hwa [1/1]
  Chen, Duen-Kai   [10/10]
  Chen, Shih-hsin [3/3]
  Chen, Yu-Ren [1/1]
  Chen, Yueh-Hong [2/2]
  Cheng, Yuan-Cheng   [2/2]
  Chien, Yu-Lin [1/1]
  Chien, Yu-Ling [1/2]
  Chiou, Yi [1/1]
  Chou, Cheng-Ying [1/1]
  Chou, Kuang-Yi [1/1]
  Chou, Liou [1/1]
  Chu, Han-Yu [0/1]
  Chu, Liou   [7/8]
  Du, Yi-Chang [1/1]
  F.-C. Chang [2/2]
  Fang, W.-C. [1/1]
  Fang, Wai-Chi [2/2]
  Fu-Yi Hung [0/2]
  H.-C. Huang [2/2]
  Horng, Tzyy-Leng [1/1]
  Hsiang-Cheh Huang [1/1]
  Hsuan Lin Kuo [0/1]
  显示项目1-25 / 114. (共5页)
  1 2 3 4 5 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈