English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55208/89501 (62%)
造訪人次 : 10716864      線上人數 : 18
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [264/293]
  會議論文 [53/186]
  專書 [39/55]
  研究報告 [18/74]
  學位論文 [3/4]
  視聽著作 [0/85]
  其他 [1/4]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 43(74.14%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 43(100.00%)
  下載大於10次: 43(100.00%)
  檔案下載總次數: 9139(9.12%)

  最後更新時間: 2020-02-17 06:26


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 41. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Birnbaum, Robert [1/1]
  Charles Tandy [0/1]
  Chen, Hsin-chih   [1/1]
  Chen, K.L. [1/1]
  Chen, P.C. [1/1]
  Cheng, Brian Kuang-ming [1/1]
  cloudcarol@hotmail.com [1/1]
  Han, Kuei-hsiang   [1/1]
  Hsu, Tsuo-ming   [3/4]
  Huang, Li-li [3/5]
  Hwang, Kwang-kuo [1/1]
  Lan, T.S. [1/1]
  Lan, Y.H. [1/1]
  Lee, Jack [0/1]
  Li, Jack [0/2]
  Lin, W.C. [1/1]
  Sung, Hung-yeh Angela   [1/1]
  Yeh, Shao-kuo   [2/4]
  Zusman, Ami(著) [1/1]
  吳裕勝   [1/1]
  宋鴻燕   [1/1]
  徐佐銘   [8/9]
  施郁芬 [0/1]
  曾少千 [1/2]
  李凱恩 [0/1]
  顯示項目1-25 / 41. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋