English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55221/89519 (62%)
造访人次 : 10720568      在线人数 : 35
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [264/293]
  會議論文 [53/186]
  專書 [39/55]
  研究報告 [18/74]
  學位論文 [3/4]
  視聽著作 [0/85]
  其他 [1/4]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 43(74.14%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 43(100.00%)
  下载大于10次: 43(100.00%)
  全文下载总次数: 9147(9.13%)

  最后更新时间: 2020-02-20 15:35


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 41. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Birnbaum, Robert [1/1]
  Charles Tandy [0/1]
  Chen, Hsin-chih   [1/1]
  Chen, K.L. [1/1]
  Chen, P.C. [1/1]
  Cheng, Brian Kuang-ming [1/1]
  cloudcarol@hotmail.com [1/1]
  Han, Kuei-hsiang   [1/1]
  Hsu, Tsuo-ming   [3/4]
  Huang, Li-li [3/5]
  Hwang, Kwang-kuo [1/1]
  Lan, T.S. [1/1]
  Lan, Y.H. [1/1]
  Lee, Jack [0/1]
  Li, Jack [0/2]
  Lin, W.C. [1/1]
  Sung, Hung-yeh Angela   [1/1]
  Yeh, Shao-kuo   [2/4]
  Zusman, Ami(著) [1/1]
  吳裕勝   [1/1]
  宋鴻燕   [1/1]
  徐佐銘   [8/9]
  施郁芬 [0/1]
  曾少千 [1/2]
  李凱恩 [0/1]
  显示项目1-25 / 41. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈