English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7268772      線上人數 : 75
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [169/205]
  會議論文 [48/189]
  專書 [15/22]
  專書之單篇 [25/42]
  研究報告 [9/46]
  視聽著作 [1/46]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 9(17.65%)
  含全文筆數: 51(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 51(100.00%)
  下載大於10次: 51(100.00%)
  檔案下載總次數: 6239(9.24%)

  最後更新時間: 2018-01-20 20:28


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 102. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Mei-Feng [1/1]
  Chang, Meng-Ping [1/1]
  Chang, Yu-Hsuan [1/1]
  Chen, Shan-Yi [1/1]
  Chen, Shau-Ting [1/1]
  Chen, Ying-Ru [1/1]
  Chen, Yu-Rou [1/1]
  Chiang, Chia-Mei [1/1]
  Chiang, Ming-Chien [1/1]
  Chiu, Chiung-Yi [1/1]
  Hsiao, Hsiu-Chin [1/1]
  Hsiao, Wen-Chi [1/1]
  Hsu, Pen-wen [1/1]
  Hu, Hsiang-Chi [1/1]
  Huang, Hsin-Feng [1/1]
  Kao, Ching-Wen [1/1]
  Ku, Shu-Hua [1/1]
  Kuo, Hsiu-Mei [1/1]
  Kuo, Yu-ching [1/1]
  Lee, Han-Ni [1/1]
  Lee, Yi-ching [1/1]
  Li, Guang-jyu [1/1]
  Li, Kao-Chang [1/1]
  Lien, Mei-Yu [1/1]
  Lin, Chiu-chuan [1/1]
  顯示項目1-25 / 102. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋