English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52084/87215 (60%)
造訪人次 : 8917867      線上人數 : 241
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [202/232]
  會議論文 [56/334]
  專書 [16/21]
  專書之單篇 [75/97]
  研究報告 [6/51]
  其他 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 10(9.26%)
  含全文筆數: 99(91.67%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 99(100.00%)
  下載大於10次: 99(100.00%)
  檔案下載總次數: 19622(24.91%)

  最後更新時間: 2019-02-23 10:20


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 207. (共9頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Cai, Nian-Sin [1/1]
  Chan, Hsiao-mei [1/1]
  Chan, Pai-lin [1/1]
  Chan, Ya-An [1/1]
  Chang, Meng-Luan [1/1]
  Chang, Wei-Hsin [1/1]
  Chang, Yu-Chun [1/1]
  Chao, Wei-Hsiang [1/1]
  Chen, Chun-Hung [1/1]
  Chen, Hung-tzu [1/1]
  Chen, Kuo-hua   [0/1]
  Chen, Ming-lun [1/1]
  Chen, Wei-Hsing [1/1]
  Chen, Xin-Pin [1/1]
  Chen, Yee-Siung [1/1]
  Chen, Yen-Ju [1/1]
  Chen, Yu-Ling [1/1]
  Chen, Yu-ying [1/1]
  Chiang, Hui-ju [1/1]
  Chien, Chien-Wei [1/1]
  Chiu, Huai-Yao [1/1]
  Chiu, Tse-Yao [1/1]
  Chou, Ya-ling [1/1]
  Chuang, Yu-Ting [1/1]
  Fang, Yung-ta [1/1]
  顯示項目1-25 / 207. (共9頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋