English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49350/84015 (59%)
造访人次 : 7266825      在线人数 : 44
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [172/223]
  會議論文 [56/331]
  專書 [13/21]
  專書之單篇 [75/100]
  研究報告 [6/51]
  其他 [0/1]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 5(5.10%)
  含全文笔数: 89(90.82%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 89(100.00%)
  下载大于10次: 89(100.00%)
  全文下载总次数: 17303(26.45%)

  最后更新时间: 2018-01-20 09:21


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 187. (共8页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Cai, Nian-Sin [1/1]
  Chan, Hsiao-mei [1/1]
  Chan, Pai-lin [1/1]
  Chan, Ya-An [1/1]
  Chang, Wei-Hsin [1/1]
  Chao, Wei-Hsiang [1/1]
  Chen, Hung-tzu [1/1]
  Chen, Kuo-hua   [0/1]
  Chen, Ming-lun [1/1]
  Chen, Wei-Hsing [1/1]
  Chen, Xin-Pin [1/1]
  Chen, Yee-Siung [1/1]
  Chen, Yen-Ju [1/1]
  Chen, Yu-Ling [1/1]
  Chen, Yu-ying [1/1]
  Chiang, Hui-ju [1/1]
  Chien, Chien-Wei [1/1]
  Chiu, Huai-Yao [1/1]
  Chiu, Tse-Yao [1/1]
  Chou, Ya-ling [1/1]
  Chuang, Yu-Ting [1/1]
  Fang, Yung-ta [1/1]
  Fu, Ying-Shiuan [1/1]
  Hsiao, Hui-Chih [1/1]
  Hsieh, Cheng-Hsuan [1/1]
  显示项目1-25 / 187. (共8页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈