English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49064/83169 (59%)
造訪人次 : 6952052      線上人數 : 54
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [169/223]
  會議論文 [54/330]
  專書 [13/21]
  研究報告 [6/51]
  學位論文 [89/98]
  其他 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 7(7.07%)
  含全文筆數: 72(72.73%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 72(100.00%)
  下載大於10次: 71(98.61%)
  檔案下載總次數: 8383(13.91%)

  最後更新時間: 2017-09-19 16:24


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 39. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Han-pi [3/3]
  Chen, Kuo-hua   [1/1]
  Deng, Jian-bang   [2/2]
  Dougherty, K.著 [0/1]
  Hito Steyerl [0/1]
  Ji, Shun-jie   [1/1]
  Jon Solomon [5/10]
  Lai, Chia-ling   [2/2]
  Lin, Jyh-horng   [1/1]
  Ma, Tsai-chuan [0/1]
  Naoki Sakai [0/1]
  Sohail Inayatullah [1/1]
  Song, Mei-mei   [0/1]
  Tai, Hsiou-hsia [0/1]
  Teng, Yu-ying   [3/3]
  Yu, Chung-chi [2/2]
  吳英明 [1/1]
  宋玫玫   [4/5]
  宋玫玫譯 [0/1]
  張翰璧 [4/4]
  彭莉惠   [0/1]
  彭莉惠(譯) [0/1]
  李真文 [1/1]
  游淙祺 [2/2]
  王宏仁 [2/2]
  顯示項目1-25 / 39. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋