English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 62379/95055 (66%)
造访人次 : 2283261      在线人数 : 133
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [477/506]
  會議論文 [294/874]
  專書 [17/27]
  研究報告 [77/202]
  學位論文 [491/491]
  專利 [7/7]
  視聽著作 [0/11]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 25(56.82%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 25(100.00%)
  下载大于10次: 25(100.00%)
  全文下载总次数: 6196(1.57%)

  最后更新时间: 2023-09-27 00:53


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 48. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Bruton, D. [1/1]
  Chang, Chi-cheng [0/1]
  Chang, Chia-Chi [1/1]
  Chang, Chiung-sui   [0/1]
  Cheng, Yi-chia   [0/1]
  Chung, C. H. [1/1]
  Harold F. O'Neil [1/1]
  Ho, Li-an   [1/1]
  Kao, Hsun-fang   [2/5]
  Ku, D. T. [2/2]
  Ku, Heng-yu [0/1]
  Lai, Ting-ling   [1/1]
  Land, Susan M. [1/1]
  Lee, Shih-chung   [0/1]
  Lin, Binshan [1/1]
  Lohr Linda [0/1]
  Raisinghani, M. S. [1/1]
  Shen, Chun-yi   [1/1]
  Shyu, Hsin-yih   [3/4]
  何俐安   [3/3]
  吳武典 [0/1]
  吳清山 [0/1]
  吳純萍   [1/1]
  孟偉銘 [0/1]
  廖春蘭 [1/1]
  显示项目1-25 / 48. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈