English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7269141      線上人數 : 21
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [386/445]
  會議論文 [162/742]
  專書 [16/25]
  研究報告 [74/197]
  學位論文 [459/459]
  視聽著作 [0/11]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 3(6.82%)
  含全文筆數: 26(59.09%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 26(100.00%)
  下載大於10次: 25(96.15%)
  檔案下載總次數: 3184(1.39%)

  最後更新時間: 2018-01-21 10:53


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 48. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bruton, D. [1/1]
  Chang, Chi-cheng [0/1]
  Chang, Chia-Chi [1/1]
  Chang, Chiung-sui   [0/1]
  Cheng, Yi-chia   [0/1]
  Chung, C. H. [1/1]
  Harold F. O'Neil [1/1]
  Ho, Li-an   [1/1]
  Kao, Hsun-fang   [2/5]
  Ku, D. T. [2/2]
  Ku, Heng-yu [0/1]
  Lai, Ting-ling   [1/1]
  Land, Susan M. [1/1]
  Lee, Shih-chung   [0/1]
  Lin, Binshan [1/1]
  Lohr Linda [0/1]
  Raisinghani, M. S. [1/1]
  Shen, Chun-yi   [1/1]
  Shyu, Hsin-yih   [4/5]
  何俐安   [3/3]
  吳武典 [0/1]
  吳清山 [0/1]
  吳純萍   [0/1]
  孟偉銘 [0/1]
  廖春蘭 [1/1]
  顯示項目1-25 / 48. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋