English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 58323/91877 (63%)
造访人次 : 14287606      在线人数 : 54
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [443/498]
  會議論文 [188/643]
  專書 [92/138]
  專書之單篇 [130/186]
  研究報告 [24/305]
  其他 [25/161]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 432(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 429(99.31%)
  下载大于10次: 429(99.31%)
  全文下载总次数: 86996(31.54%)

  最后更新时间: 2021-07-24 01:12


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目276-300 / 862. (共35页)
  << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Liu, Jia-yi [1/1]
  Liu, Jung-jung [1/1]
  Liu, Jung-Ta [1/1]
  Liu, Sung-Ping [1/1]
  Liu, Tsai-yi [1/1]
  Liu, Wen-chi [1/1]
  Liu, Wen-hung [1/1]
  Liu, Yi- Pei [1/1]
  Liu, Yu-chih [1/1]
  Lo, Chun-i [1/1]
  Lo, Ghiu-Yen [1/1]
  Lo, Kuan-Yu [1/1]
  Lo, Ping-ling [1/1]
  Lo, Wen-Hsing [1/1]
  Lu, Chien-Fan [1/1]
  Lu, Chih-ching [1/1]
  Lu, Hui-Ching [1/1]
  Lu, Ping-Yung [1/1]
  Lu, Ting-Yu [1/1]
  Mok, Lai-ching [1/1]
  Nohara, Chieko [1/1]
  Ou, Mu-Tzu [1/1]
  Pan, Xiu-zhen [1/1]
  Peng, Hsiao-fang [1/1]
  Peng, Shih-jung [1/1]
  显示项目276-300 / 862. (共35页)
  << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈