English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55222/89520 (62%)
造访人次 : 10721607      在线人数 : 20
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [411/492]
  會議論文 [186/639]
  專書 [91/139]
  專書之單篇 [132/192]
  研究報告 [23/305]
  其他 [25/161]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 432(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 429(99.31%)
  下载大于10次: 429(99.31%)
  全文下载总次数: 76266(33.24%)

  最后更新时间: 2020-02-21 14:53


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目151-175 / 862. (共35页)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Huang, Peng-Ning [1/1]
  Huang, Tzu-Yan [1/1]
  Huang, Wei-hua [1/1]
  Huang, Yau-Tsung [1/1]
  Huang, Yi-ching [1/1]
  Huang, Yi-Joe [1/1]
  Huang, Yih-Ching [1/1]
  Huang, Yu-Ting [2/2]
  Huang, Yu-Wen [1/1]
  Hung, Hsiang-Yu [1/1]
  Hung, Hsiao-yu [1/1]
  Hung, Ming-yu [1/1]
  Hung, Tsung-pang [1/1]
  Hung, Tzu-Ya [1/1]
  Hwang, Tien-Hao [1/1]
  I, Yih [1/1]
  Jain, Yuan-Ru [1/1]
  Jian, Jin-Wen [1/1]
  Jiang, Tue-ting [1/1]
  Jou, Shu-Chin [1/1]
  Juan, Ya-Yun [1/1]
  Kai, Pen-an [1/1]
  Kan, Shoa-wen [1/1]
  Kang, Yu-Chen [1/1]
  Kao, Pi-Tsen [1/1]
  显示项目151-175 / 862. (共35页)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈