English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 51281/86342 (59%)
造訪人次 : 8151296      線上人數 : 94
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [338/467]
  會議論文 [132/571]
  專書 [90/131]
  研究報告 [23/300]
  學位論文 [432/432]
  其他 [25/161]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 3(1.67%)
  含全文筆數: 132(73.33%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 132(100.00%)
  下載大於10次: 130(98.48%)
  檔案下載總次數: 18658(9.67%)

  最後更新時間: 2018-09-20 04:11


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 89. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chan, Hou-sheng [0/2]
  Chan, Ying   [0/1]
  Chang, Dian-fu [6/6]
  Chang, Flora Chia-i   [1/1]
  Chang, S. Z. [1/2]
  Chanyang, Ying   [1/2]
  Chen Wenyan [0/1]
  Ching, Gregory [1/1]
  Chou, Chuing Prudence [1/1]
  Dian-Fu Chang [1/1]
  Gao, J. C. [0/1]
  Howard R. Bowen(著) [0/1]
  Hsieh, H. S. [0/1]
  Hsu, Ming-ju [1/3]
  Hwang, C. J. [1/2]
  Jiang, Yi-Sheng [1/1]
  Lee, Y. Y. [1/2]
  Lee, Yu-Lan [1/1]
  Lin, Sung-po [1/1]
  Ou, Yung-sheng [5/7]
  Pan H. L. [3/7]
  Pan, H. L. (panhlw@gmail.com) [0/1]
  Pan, H. L. W [0/2]
  Pan Huiling Wendy [0/1]
  panhlw@gmail.com [1/1]
  顯示項目1-25 / 89. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋