English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52084/87215 (60%)
造訪人次 : 8914807      線上人數 : 549
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [81/137]
  會議論文 [38/197]
  專書 [8/12]
  研究報告 [5/31]
  學位論文 [61/64]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 46(76.67%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 46(100.00%)
  下載大於10次: 46(100.00%)
  檔案下載總次數: 7143(12.79%)

  最後更新時間: 2019-02-22 20:07


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-20 / 20. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chen, Hurng-yu   [2/4]
  Kao, Thun-yun [0/2]
  Kung, I-chun [1/1]
  Lin, Ji-ping [2/2]
  Lin, Joyce Juo-yu [2/2]
  Tsai, Ching-lung   [5/8]
  Tsai, Pan-long [2/2]
  Tsay, Ching-lung [1/1]
  夏誠華 [1/1]
  戴伯芬 [0/1]
  朱浤源 [1/1]
  林家如   [1/1]
  林欽明   [14/16]
  林若雩   [14/17]
  林長寬   [1/1]
  蔡青龍   [5/8]
  蕭新煌 [0/1]
  陳鴻瑜   [4/6]
  高崇雲 [0/2]
  龔宜君 [5/6]
  顯示項目1-20 / 20. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋