English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61707/94629 (65%)
造訪人次 : 1634097      線上人數 : 7
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [58/94]
  會議論文 [44/168]
  專書 [14/31]
  專書之單篇 [28/38]
  研究報告 [0/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 96(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 95(98.96%)
  下載大於10次: 95(98.96%)
  檔案下載總次數: 42807(50.87%)

  最後更新時間: 2023-06-01 06:33


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 191. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Chia-yu [1/1]
  Chang, Chun-Te [1/1]
  Chang, Hao-sheng [1/1]
  Chang, Hsiang-ju [1/1]
  Chang, Huan Wei [1/1]
  Chang, Po-szu [1/1]
  Chen, Chi-yu [1/1]
  Chen, Chieh-yu [1/1]
  Chen, Chih-hsin   [1/1]
  Chen, Chih-yuan [1/1]
  Chen, Chung-Hsien [1/1]
  Chen, Fei-fan   [1/1]
  Chen, Kue-po [1/1]
  Chen, Po-tseng [1/1]
  Chen, Shen-han [1/1]
  Chen, Shu-ming [1/1]
  Cheng, Chiao-wen [1/1]
  Cheng, Tso-Hsin [1/1]
  Cheng, Yi-chun [1/1]
  Chiu, Lan-Ching [1/1]
  Chou, Ping Nan [1/1]
  Chou, Shu-chieh [1/1]
  Chung, Wan-yu [1/1]
  Ding, Jian-min [1/1]
  Fan, Yeou-chun [1/1]
  顯示項目1-25 / 191. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋