English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55222/89520 (62%)
造访人次 : 10721604      在线人数 : 22
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [51/97]
  會議論文 [38/162]
  專書之單篇 [25/34]
  研究報告 [0/5]
  學位論文 [96/96]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 13(43.33%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 13(100.00%)
  下载大于10次: 13(100.00%)
  全文下载总次数: 2398(3.76%)

  最后更新时间: 2020-02-21 14:40


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-18 / 18. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Alcantara saez, Manuel [1/1]
  Andrés, Susana N. Vittadini   [2/4]
  Chan, Wei-ching [0/1]
  Chen, S. H. [0/1]
  Chiu, Chien-ching   [0/2]
  Huang, C. H. [0/1]
  Li, C. L.    [0/2]
  丘建青   [0/2]
  楊玉燕 [1/1]
  洪惠紋(譯) [1/1]
  熊建成   [5/15]
  熊建成(編著) [2/2]
  熊建成(譯) [1/1]
  王秀琦   [0/2]
  白方濟   [2/2]
  陳小雀   [1/2]
  韋淑珊   [2/4]
  黃任佑   [1/1]
  显示项目1-18 / 18. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈