English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49064/83169 (59%)
造訪人次 : 6952045      線上人數 : 49
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [142/380]
  會議論文 [90/366]
  專書 [44/72]
  研究報告 [10/34]
  學位論文 [469/470]
  專利 [4/4]
  其他 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 10(8.06%)
  含全文筆數: 92(74.19%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 92(100.00%)
  下載大於10次: 91(98.91%)
  檔案下載總次數: 11738(7.40%)

  最後更新時間: 2017-09-19 19:39


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 28. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chen, York W. [4/5]
  Chen, York Wen-jenq [1/1]
  Edmonds, Martin [1/1]
  Huang, Alexander Chief-cheng [0/1]
  Huang, Alexander Chieh-cheng   [3/4]
  Li, Da-jung   [2/3]
  Martin Edmonds [1/1]
  Wang, Kao-cheng   [2/2]
  Wang, Kaocheng [1/1]
  Wong, Ming-hsien   [1/2]
  何思因   [0/1]
  吳建德 [2/2]
  周湘華 [1/1]
  左正東 [1/1]
  張明睿 [0/1]
  施正權   [16/22]
  李大中   [9/11]
  李子弋 [1/9]
  李黎明 [1/1]
  林郁方 [1/1]
  潘進章 [0/1]
  王崑義   [1/1]
  王高成   [13/16]
  翁明賢   [16/18]
  鄭欽模   [1/1]
  顯示項目1-25 / 28. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋