English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61686/94635 (65%)
造訪人次 : 1632456      線上人數 : 15
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [25/40]
  專書 [4/4]
  專書之單篇 [5/7]
  研究報告 [24/44]
  學位論文 [1/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 4(12.12%)
  含全文筆數: 30(90.91%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 30(100.00%)
  下載大於10次: 30(100.00%)
  檔案下載總次數: 16531(34.59%)

  最後更新時間: 2023-05-30 00:09


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 41. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Y.-S. [1/1]
  Chang, Ya-Fang [1/1]
  Chang, Ya-fung   [5/5]
  Chen, Chien-Han   [1/1]
  Chen, Wei-Nian [1/1]
  Chen, Yung-hui [1/1]
  Chia-Ling Hsu   [1/1]
  Ciou, Pin-Syuan [1/1]
  Dean, Asabi [0/1]
  Gu, S.-H. [1/1]
  Hongryun Woo [1/1]
  Hsu, Chia-Ling   [6/6]
  Hsu, Hun-hui   [1/1]
  Ju, Huey-fang   [2/2]
  Lee, J.-Y. [1/1]
  Lin, M. H. [1/1]
  Lin, Yi-Chun   [1/2]
  Malik S. Henfield [2/2]
  Mei-Feng Chang [1/1]
  Meredith A. Rausch [1/1]
  Shih, Timothy K [1/1]
  Stoner, Tiffany [0/1]
  Sung, Pei-fen   [1/1]
  Wang, Tzu-Ting [1/1]
  Wang, Ying-hong   [1/1]
  顯示項目1-25 / 41. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋