English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 52507/87668 (60%)
造访人次 : 9345464      在线人数 : 329
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  會議論文 [15/30]
  專書 [2/3]
  專書之單篇 [4/6]
  研究報告 [22/42]
  學位論文 [1/1]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 6(24.00%)
  含全文笔数: 22(88.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 21(95.45%)
  下载大于10次: 19(86.36%)
  全文下载总次数: 8378(26.16%)

  最后更新时间: 2019-04-18 18:55


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 31. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, Ya-Fang [1/1]
  Chang, Ya-fung   [5/5]
  Chen, Chien-Han [1/1]
  Chen, Wei-Nian [1/1]
  Chen, Yung-hui [1/1]
  Chia-Ling Hsu [1/1]
  Ciou, Pin-Syuan [1/1]
  Hongryun Woo [1/1]
  Hsu, Chia-Ling   [6/6]
  Hsu, Hun-hui   [1/1]
  Ju, Huey-fang   [2/2]
  Lin, Yi-Chun [1/1]
  Malik S. Henfield [2/2]
  Mei-Feng Chang [1/1]
  Meredith A. Rausch [1/1]
  Shih, Timothy K [1/1]
  Sung, Pei-fen   [1/1]
  Wang, Tzu-Ting [1/1]
  Wang, Ying-hong   [1/1]
  Yang, Meng-li [1/1]
  Yi-Chin Chen [1/1]
  宋佩芬   [2/2]
  張雅芳   [5/5]
  徐加玲   [0/1]
  朱惠芳   [1/3]
  显示项目1-25 / 31. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈