English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 52514/87720 (60%)
造访人次 : 9362389      在线人数 : 193
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [264/293]
  會議論文 [53/186]
  專書 [39/55]
  專書之單篇 [43/58]
  研究報告 [18/74]
  學位論文 [3/4]
  視聽著作 [0/85]
  其他 [1/4]

  邻近社群


  教育科技學系暨研究所 [1211/2006]
  教育政策與領導研究所 [1245/2281]
  教育心理與諮商研究所 [368/765]
  未來學研究所 [460/844]
  師資培育中心 [66/107]
  課程與教學研究所 [371/643]
  高等教育研究所 [27/33]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 421(56.36%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 417(99.05%)
  下载大于10次: 405(96.20%)
  全文下载总次数: 89201(0.79%)

  最后更新时间: 2019-04-20 12:02

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目101-125 / 289. (共12页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Prof. Mark Hill [0/1]
  Rodríguez Castro Y [1/1]
  Sakalli-Ugurlu N [1/1]
  Sakalli-Ugurlu, Nuray [1/1]
  Shan-Shan Cheng [1/1]
  Shih, Chien-Chou   [1/1]
  Shuai, Jia-jane [2/2]
  Sibley [0/1]
  Six-Materna I [1/1]
  Six-Materna, Iris [1/1]
  Sung, H. A. [0/1]
  Sung, Hung-yeh [1/1]
  Sung, Hung-yeh Angela   [10/15]
  Sung, Hung-yen [0/4]
  Sung, Hung-yen A. [0/1]
  Sung, Hung-yen, Angela [0/1]
  Tagg, John [3/3]
  Tai, Ming-fong [0/1]
  Tseng, Shao-chien [1/3]
  Volpato C [1/1]
  Volpato, Chiara [1/1]
  Wang, Ling-kang   [1/1]
  Wang, Shih-chieh [1/1]
  Ward, Colleen [1/1]
  Wells R [1/1]
  显示项目101-125 / 289. (共12页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈