English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 47653/81758 (58%)
造訪人次 : 6785080      線上人數 : 42
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR teams.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [21/30]
  會議論文 [8/14]
  專書 [2/2]
  專書之單篇 [5/5]
  研究報告 [11/16]
  學位論文 [1/1]

  鄰近社群


  營建系 [23/89]
  應用日語系 [15/31]
  建築技術系 [31/71]
  管理學系 [15/37]
  財務系 [8/46]

  社群統計


  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:47(78.33%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:47(100.00%)
  下載大於10次:47(100.00%)
  檔案下載總次數:13537(0.16%)

  最後更新時間: 2017-05-29 08:16

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 25. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Chuen-ping [2/2]
  Lin, Chiang-feng   [0/1]
  Lin, Jyh-horng   [1/1]
  Lin, Kien-tsu James [1/1]
  Liu, Yi-cheng   [0/1]
  Sun, Chia Chi   [2/2]
  劉一成   [5/6]
  左峻德   [1/1]
  張五岳   [1/1]
  張耿銘   [1/1]
  易建明(報告) [1/1]
  曾義明   [0/1]
  李授成(審查) [1/1]
  林健次   [9/13]
  林宜男   [28/33]
  林宜男(評論) [1/1]
  林宜男(譯) [3/3]
  林志宏   [1/1]
  林昭孜 [1/1]
  林江峰   [0/1]
  梁雅莉 [1/1]
  楊光華(等) [1/1]
  蔡吉源 [5/5]
  許嘉惠 [0/1]
  黃立(審查) [1/1]
  顯示項目1-25 / 25. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋