English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 62379/95055 (66%)
造访人次 : 2288340      在线人数 : 187
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  會議論文 [25/33]
  專書 [3/4]
  研究報告 [9/11]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 21(87.50%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 21(100.00%)
  下载大于10次: 21(100.00%)
  全文下载总次数: 11199(45.88%)

  最后更新时间: 2023-09-28 05:24


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-17 / 17. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, Chia-hung [1/1]
  Chang, D. W. [1/1]
  Chang, Jiann-tsair [1/1]
  Kuo, Shyh-rong [1/1]
  Leu, Liang-Jenq [1/1]
  Lin, C. L. [1/1]
  Yang, Y. B [4/5]
  Yang, Yeong-bin [5/5]
  Yau, J. D. [4/4]
  Yau, Jong-dar   [7/7]
  Yaua, Jong‐Dar [1/1]
  姚忠達   [16/19]
  尹世洵 [1/1]
  朱思戎 [3/3]
  林炳宏   [3/5]
  楊永斌 [8/8]
  洪曉慧 [1/1]
  显示项目1-17 / 17. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈