English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61686/94635 (65%)
造訪人次 : 1632340      線上人數 : 15
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [30/33]
  會議論文 [25/40]
  專書 [4/4]
  專書之單篇 [5/7]
  研究報告 [24/44]
  學位論文 [1/1]

  鄰近社群


  教育科技學系暨研究所 [1362/2153]
  教育政策與領導研究所 [1321/2327]
  教育心理與諮商研究所 [435/841]
  未來學研究所 [474/857]
  課程與教學研究所 [407/693]
  通識與核心課程中心 [417/744]
  教育與未來設計學系 [55/120]
  高等教育研究所 [28/33]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 5(3.88%)
  含全文筆數: 89(68.99%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 89(100.00%)
  下載大於10次: 89(100.00%)
  檔案下載總次數: 47789(0.28%)

  最後更新時間: 2023-05-29 19:29

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 137. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Chih-yung [1/1]
  Chang, Dian-Fu   [0/1]
  Chang, Li-chiu   [1/1]
  Chang, Y. F. [1/1]
  Chang, Y.-S. [1/1]
  Chang, Ya-Fang [1/1]
  Chang, Ya-Fung   [7/10]
  Chen, Chien-Han   [1/1]
  Chen, W. N. [1/1]
  Chen, W. T. [0/1]
  Chen, Wei-Nian [1/2]
  Chen, Yau-hung   [1/1]
  Chen, Yung-hui [1/1]
  Chia-Ling Hsu   [1/1]
  Chiang, Hsu-cherng   [1/1]
  Chiang, Jen-shiun   [1/1]
  Cho, Hing-tong   [1/1]
  Ciou, Pin-Syuan [1/1]
  Dean, Asabi [0/1]
  Du, Chao-hung   [1/1]
  Gu, S.-H. [1/1]
  Hollingsworth, S. [0/2]
  Hong, Chau-fo [1/1]
  Hongryun Woo [1/1]
  Hsu, C. L. [1/1]
  顯示項目1-25 / 137. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋