English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61682/94631 (65%)
造訪人次 : 1633097      線上人數 : 21
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [6/10]
  專書 [1/1]
  專書之單篇 [1/1]
  研究報告 [13/34]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 16(37.21%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 16(100.00%)
  下載大於10次: 16(100.00%)
  檔案下載總次數: 4816(28.69%)

  最後更新時間: 2023-05-30 22:15


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 75. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Arthur, A. [1/1]
  Ch ien, Y-L [1/1]
  Chang, Der-Wen   [1/1]
  Chen, C. H. [0/1]
  Chen, Mao-nan [1/1]
  Cheng, Shih-Hao   [1/1]
  Cheng, Tsai - Jen [1/1]
  Chien, Y. L. [0/1]
  Gasparini, D. A. [1/1]
  Hsieh, Ya-Ling [0/1]
  Huang, F. K. [0/1]
  Huang, Fu-kuo   [1/2]
  Huckelbridge, A. A. [0/1]
  Huckelbridge, Jr. [1/1]
  Kao, Chin-Seng   [0/1]
  Kou, Chang-Huan [0/1]
  Lei, Elmer Y. H. [2/3]
  Lei, Y-H [1/1]
  Lian, Lin-Yin [1/1]
  Mital, S. [1/1]
  Shing, Chi-Lyang   [0/1]
  Ting, Clui-Hen [1/1]
  Tsai, C. H. [0/1]
  Tsai, Ming-Tsung [1/1]
  Tuan, Alex   [1/1]
  顯示項目1-25 / 75. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋