English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54568/89241 (61%)
造访人次 : 10580113      在线人数 : 31
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [77/142]
  會議論文 [47/231]
  專書 [23/45]
  研究報告 [3/7]
  視聽著作 [1/2]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 3(13.64%)
  含全文笔数: 7(31.82%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 6(85.71%)
  下载大于10次: 6(85.71%)
  全文下载总次数: 1295(4.74%)

  最后更新时间: 2019-11-23 09:20


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-15 / 15. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chubayeva L.V. [0/1]
  Kuo, Hsin-yi   [1/1]
  Naydina T.E. [0/1]
  Su, Shwu-yann   [0/1]
  Tatiana, Naydina [1/1]
  Буровцева Н.Ю. [0/1]
  Зарецкая, С.А. [0/1]
  Найдина Т.Е. [0/1]
  СУ, ШВУ-Янь [0/1]
  劉華夏 [0/2]
  蘇淑燕   [7/10]
  郭昕宜   [1/2]
  郭昕宜ƒ­ [0/1]
  鄭盈盈   [0/1]
  龔雅雪   [0/3]
  显示项目1-15 / 15. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈