English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52507/87668 (60%)
造訪人次 : 9347159      線上人數 : 170
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [142/441]
  專書 [53/85]
  專書之單篇 [50/75]
  研究報告 [12/46]
  學位論文 [49/49]
  其他 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 15(5.51%)
  含全文筆數: 140(51.47%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 137(97.86%)
  下載大於10次: 135(96.43%)
  檔案下載總次數: 32362(31.97%)

  最後更新時間: 2019-04-18 15:13


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 80. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  baetulonensis@gmail.com [3/6]
  Chang, Mauh-tsun   [6/12]
  Chen, Hsiao-chuan   [0/1]
  Chen, Lucia [0/1]
  Chen, Yea-Hong   [0/1]
  Emilia Pardo Bazán [0/1]
  Fernando Darío González Grueso   [11/14]
  García Martínez [0/1]
  Grueso, Fernando Darío González [2/4]
  Hedgcock, John [1/1]
  Her, Wan-i   [5/6]
  Izcue Argandona, Javier [2/2]
  Jose Arlindode Ramos Abreu   [1/1]
  José Miguel Blanco Pena   [3/4]
  Jose Ramos   [1/1]
  José Ramos=羅幕斯 [1/1]
  Lamarti, Rachid [1/1]
  Lee, Jing-JY [1/1]
  Li Mei Liu [1/1]
  LI MEI LIU LIU [1/1]
  Lih-Lirng Soang [1/1]
  Lin, Agustín Yue-hong [0/1]
  Lin, Hui-ing   [1/1]
  Lin, Sheng Bin   [5/10]
  Lin Y-h [0/1]
  顯示項目1-25 / 80. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋