English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61686/94635 (65%)
造訪人次 : 1632447      線上人數 : 17
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [327/827]
  專書 [156/211]
  專書之單篇 [58/111]
  研究報告 [10/55]
  學位論文 [108/110]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 28(4.15%)
  含全文筆數: 569(84.30%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 569(100.00%)
  下載大於10次: 559(98.24%)
  檔案下載總次數: 151650(45.73%)

  最後更新時間: 2023-05-29 23:40


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 95. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chiang, Wen-shun   [5/8]
  Chiueh, Wen-san   [2/2]
  Chueh, Pai-hua   [2/6]
  Hsu, Ting-ting Christina [1/1]
  Kawamura Hiroyuki   [1/1]
  Kikushima, Kazunori   [1/1]
  Ku, Chin-fen   [3/3]
  Lin, Chi-wen   [1/2]
  Lin, Chin-Hwa   [2/2]
  Ma, Yaw-huie   [0/3]
  Ochiai, Yu-ji   [7/9]
  Takehisa Yasutaka [4/5]
  Tien, Shih-min   [1/1]
  Tomita Akira   [8/11]
  Tseng, Chiu-kuei   [4/5]
  Yang, Barry C.-Y. [1/1]
  中村香苗   [9/10]
  內田康   [7/8]
  内田康 [2/2]
  冨田哲   [5/5]
  劉德敏 [2/2]
  劉長輝   [6/11]
  吳致秀 [1/1]
  吳麗敏 [1/1]
  周躍原 [1/1]
  顯示項目1-25 / 95. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋