English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61754/94641 (65%)
造訪人次 : 1634405      線上人數 : 24
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [69/183]
  專書 [72/110]
  專書之單篇 [5/15]
  研究報告 [0/6]
  學位論文 [1/1]
  專利 [0/1]
  視聽著作 [3/4]
  其他 [0/6]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 5(2.86%)
  含全文筆數: 121(69.14%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 121(100.00%)
  下載大於10次: 121(100.00%)
  檔案下載總次數: 33230(41.52%)

  最後更新時間: 2023-06-01 17:10


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 53. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bahke, Erich [1/1]
  Becker, J. [1/1]
  Bednarsch, Ronald [2/2]
  Bucher, Stefan [0/2]
  Chang, Hsiu-chuan   [1/1]
  Cheng, Y.-Y. [1/1]
  Cheng, Ying-Ying [1/1]
  Chung, Ying-yen   [0/1]
  DuBel, Reinhard [0/2]
  Duessel, Reinhard   [11/15]
  Herr Holger Steidele [10/12]
  Höke, Holger [0/1]
  Holger Steidele [1/3]
  Hsiao, Shih-hsiung [1/1]
  hsteidele@hotmail.com [1/1]
  Lai, Li-show   [8/9]
  Lee, C.-Y. [1/1]
  Lee, Chia-Ying [1/1]
  Lin, Wan-Hsuan [1/1]
  Schön, Michael [1/1]
  Shih, H.-Y. [1/1]
  Steidele, Holger [1/4]
  Tao, Wei [3/4]
  Tzeng, Yu-Lin [1/1]
  Wu, H.-C. [1/1]
  顯示項目1-25 / 53. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋