English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 47653/81758 (58%)
造訪人次 : 6785084      線上人數 : 45
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR teams.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [368/484]
  會議論文 [178/558]
  專書 [109/180]
  研究報告 [24/110]
  學位論文 [280/296]
  其他 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件:8(8.42%)
  含全文筆數:66(69.47%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:66(100.00%)
  下載大於10次:64(96.97%)
  檔案下載總次數:5260(3.11%)

  最後更新時間: 2017-05-29 08:20


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 61. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Aamer Hussein(著) [1/1]
  Chang, Chia-Ju [1/2]
  Chen, An-Chi [1/1]
  Chen, Chi-szu   [1/1]
  Chen, Yuan-yin [1/2]
  Chi, Ch'iu-lang [1/1]
  Chien, Feng-yi [0/1]
  Chyan, Chin-jau   [1/1]
  Fleming, Jess [1/1]
  Gary Needham [1/1]
  Huang, I-min   [3/4]
  Huang, Joy Shihyi [1/1]
  Huang, Peter I-min [1/2]
  Huang, Yueh-kuey   [0/1]
  Hwang, Mei-shu [4/4]
  Iain Brown [1/1]
  Iris Ralph [1/1]
  Kuo, Chin-hwa [0/1]
  Lin, Yao-fu [2/2]
  Ozawa Shizen [2/4]
  Ralph, Iris [0/4]
  Tsai, Chen-hsing   [3/3]
  Tsai, Robin Chen-hsing   [1/2]
  Wang, C. C. [0/1]
  Wible, David Scott [2/4]
  顯示項目1-25 / 61. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋