English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55221/89519 (62%)
造访人次 : 10720629      在线人数 : 41
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [410/532]
  專書 [132/190]
  專書之單篇 [74/103]
  研究報告 [24/110]
  學位論文 [325/341]
  其他 [0/1]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 18(2.84%)
  含全文笔数: 197(31.07%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 196(99.49%)
  下载大于10次: 194(98.48%)
  全文下载总次数: 33974(13.15%)

  最后更新时间: 2020-02-20 15:28


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目26-50 / 203. (共9页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chen, Ted Chi-szu [2/2]
  Chen, Wei-Ting [1/1]
  Chen, Y. Y. [0/1]
  Chen, Yuan-yin [0/5]
  Chi, Ch'iu-lang [2/5]
  Chiang, River Ya-ling [2/2]
  Chien, Feng-yi [2/2]
  Chien, Y. C. [2/2]
  Chio, Chia-lin [2/4]
  Chiu, Han-ping   [3/12]
  Chiu, Hanping   [0/1]
  Chou, Min-chieh Brenda [0/1]
  Chou, Tzu-chuan [1/2]
  Chow, Louis R.   [1/1]
  Chun-yin Doris Chen [2/2]
  Deng, Chiou-rung   [2/3]
  邱漢平 [1/1]
  薛玉政 [0/1]
  黃仕宜 [1/1]
  Fahn, Rueih-lirmg Sharon [2/2]
  Fahn, Rueih-lirng Sharon [0/1]
  Feng, Matthew J. [1/1]
  Feng, Matthew J. Zh. [1/1]
  Fleming, Jess [0/10]
  Gracie Peng [0/1]
  显示项目26-50 / 203. (共9页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈