English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61682/94631 (65%)
造訪人次 : 1633195      線上人數 : 13
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 81(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 81(100.00%)
  下載大於10次: 81(100.00%)
  檔案下載總次數: 46244(100.00%)

  最後更新時間: 2023-05-31 01:25


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 162. (共7頁)
  1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chan, Yung Chi [1/1]
  Chang, Cheng-Luan [1/1]
  Chang, Heng-chia [1/1]
  Chang, Li-chi [1/1]
  Chang, Mei-Chi [1/1]
  Chang, Ming-chieh [1/1]
  Chang, Shu-i [1/1]
  Chang, Yi-hui [1/1]
  Chen, Cheng-chih [1/1]
  Chen, En-horng [1/1]
  Chen, Hua-Ming [1/1]
  Chen, Ing-bor [1/1]
  Chen, Shen-wen [1/1]
  Chen, Tzu-liang, [1/1]
  Chen, Yu-jen [1/1]
  Chen, Yu-yu [1/1]
  Cheng, Cheng-song [1/1]
  Cheng, Shu-Chuan [1/1]
  Chiang, Bor-chuan [1/1]
  Chiang, Yu-fu [1/1]
  Chiang, Zih-cian [1/1]
  Ching, Tu-Shin [1/1]
  Chiou, Hui-Chu [1/1]
  Chiu, Chien-li [1/1]
  Chiu, Chun-Pin [1/1]
  顯示項目1-25 / 162. (共7頁)
  1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋