English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55208/89501 (62%)
造訪人次 : 10716937      線上人數 : 20
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [86/103]
  會議論文 [47/82]
  專書 [23/24]
  專書之單篇 [31/55]
  研究報告 [1/11]
  其他 [0/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 244(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 244(100.00%)
  下載大於10次: 244(100.00%)
  檔案下載總次數: 48327(54.15%)

  最後更新時間: 2020-02-17 04:37


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目226-250 / 487. (共20頁)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Wu, Mei-Hung [1/1]
  Wu, Ming-Feng [1/1]
  Wu, Nan-yen [1/1]
  Wu, Ya-Ping [1/1]
  Wu, Yan-Shuan [1/1]
  Wu, Yi-Hsuan [1/1]
  Xiao, Ying-Xuan [1/1]
  Xiomara Malissa Gómez Ramírez [1/1]
  Yang, Yu-Li [1/1]
  Yeh, Chia-Hsuan [1/1]
  Yeh, Shu-Hui [1/1]
  Yeh, Yi-Ju [1/1]
  Yost, Edgar Pimentel [1/1]
  Yu, Kuo-Ning [1/1]
  Yu, Min-Li [1/1]
  Yu, Ming-Hsing [1/1]
  Yu, Ya-ting [1/1]
  Yu, Yi-Lin [1/1]
  于旻立 [1/1]
  亞莎蒂 [1/1]
  何君宏 [1/1]
  何祖慧 [1/1]
  余國寧 [1/1]
  余明興 [1/1]
  余雅婷 [1/1]
  顯示項目226-250 / 487. (共20頁)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋