English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55208/89501 (62%)
造访人次 : 10716942      在线人数 : 21
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [86/103]
  會議論文 [47/82]
  專書 [23/24]
  專書之單篇 [31/55]
  研究報告 [1/11]
  其他 [0/5]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 244(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 244(100.00%)
  下载大于10次: 244(100.00%)
  全文下载总次数: 48328(54.15%)

  最后更新时间: 2020-02-17 08:51


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目76-100 / 487. (共20页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hsu, Kun-Ping [1/1]
  Hsu, Tzu-Han [1/1]
  Hsu, Wei-Te [1/1]
  Hsu, Yu-Li [1/1]
  Huang, Chiao [1/1]
  Huang, Chin-Tsang [1/1]
  Huang, Hsin-Yu [1/1]
  Huang, Jan-Ming [1/1]
  Huang, Jo-Wen [1/1]
  Huang, Peng-Wei [1/1]
  Huang, Tai-Cheng [1/1]
  Huang, Ting-Zhao [1/1]
  Huang, Wen-Ling [1/1]
  Huang, Ya-Han [1/1]
  Huang, Yun-Chieh [1/1]
  Huang, Zhao-Ran [1/1]
  Hung, Chih-Ming [1/1]
  Hung, Tzu-Chiao [1/1]
  Hung, Yau-Kuen [1/1]
  Hung, Yu-Chun [1/1]
  Jiang, Pei-Xuan [1/1]
  Juan, Chiung-Yi [1/1]
  Juarez, Evelin Romelia Celis [1/1]
  Kimura, Ryota [1/1]
  Ko, I-Li [1/1]
  显示项目76-100 / 487. (共20页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈