English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 61707/94629 (65%)
造访人次 : 1634180      在线人数 : 16
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  會議論文 [47/82]
  專書 [19/20]
  專書之單篇 [31/50]
  研究報告 [1/11]
  學位論文 [244/244]
  其他 [0/5]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 86(90.53%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 86(100.00%)
  下载大于10次: 84(97.67%)
  全文下载总次数: 28342(22.18%)

  最后更新时间: 2023-06-01 09:34


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 29. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chen, Hurng-yu   [1/1]
  Jen, Yao-tian   [1/1]
  Lin, Chin-ming   [1/1]
  Liu, Wen-Hsien (Lewis) [1/1]
  Martin, Philip [1/1]
  Mason, Andrew [1/1]
  Tsai, Pan-long [2/2]
  Tsay, Ching-lung [8/9]
  任燿廷   [5/5]
  任耀庭   [3/3]
  奧原唯弘 [0/1]
  小山直則   [4/5]
  張炳楠 [2/2]
  張瑞雄 [4/4]
  林欽明   [1/1]
  林若雩   [2/2]
  橋秀和 [0/2]
  湯慎之 [1/1]
  胡慶山   [8/8]
  蔡攀龍 [1/1]
  蔡攀龍 [1/1]
  蔡錫勳   [9/9]
  蔡青龍   [3/3]
  許慶雄   [22/26]
  許慶雄/李明峻 [0/1]
  显示项目1-25 / 29. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈