English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55221/89519 (62%)
造访人次 : 10720567      在线人数 : 34
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [52/65]
  會議論文 [29/111]
  專書 [18/18]
  專書之單篇 [26/31]
  研究報告 [0/3]
  其他 [0/5]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 143(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 143(100.00%)
  下载大于10次: 143(100.00%)
  全文下载总次数: 34112(45.50%)

  最后更新时间: 2020-02-20 15:34


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 285. (共12页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Batista, Uriel Alberto Velez [1/1]
  Chang Chien, Nai-Wen [1/1]
  Chang, Fang-Chi [1/1]
  Chang, Hsing [1/1]
  Chang, Jaan-jang [1/1]
  Chang, Kuo-Feng [1/1]
  Chang, Wei-Han [1/1]
  Chang, Yang-tang [1/1]
  Chen, Huei-shiang [1/1]
  Chen, James Yifan [1/1]
  Chen, Jiahe [1/1]
  Chen, Nine-Ching [1/1]
  Chen, Tzu-Chun [1/1]
  Chen, Tzu-Li [1/1]
  Chen, Tzu-Yen [1/1]
  Chen, Wei-Jiun [1/1]
  Chen, Yau [1/1]
  Chen, Yen-Cheng   [1/1]
  Chen, Yi-Jou [1/1]
  Chen, Ying-Che [1/1]
  Cheng, Chia-Chi [1/1]
  Cheng, Han-Ju [1/1]
  Chieh-Chien [1/1]
  Chien, Chia-wei [1/1]
  Chin, Cheng-Li [1/1]
  显示项目1-25 / 285. (共12页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈