English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 58335/91896 (63%)
造訪人次 : 16625      線上人數 : 152
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [52/65]
  會議論文 [29/111]
  專書 [18/18]
  專書之單篇 [26/31]
  研究報告 [0/3]
  其他 [0/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 143(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 143(100.00%)
  下載大於10次: 143(100.00%)
  檔案下載總次數: 41712(45.44%)

  最後更新時間: 2021-08-04 18:54


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 285. (共12頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Batista, Uriel Alberto Velez [1/1]
  Chang Chien, Nai-Wen [1/1]
  Chang, Fang-Chi [1/1]
  Chang, Hsing [1/1]
  Chang, Jaan-jang [1/1]
  Chang, Kuo-Feng [1/1]
  Chang, Wei-Han [1/1]
  Chang, Yang-tang [1/1]
  Chen, Huei-shiang [1/1]
  Chen, James Yifan [1/1]
  Chen, Jiahe [1/1]
  Chen, Nine-Ching [1/1]
  Chen, Tzu-Chun [1/1]
  Chen, Tzu-Li [1/1]
  Chen, Tzu-Yen [1/1]
  Chen, Wei-Jiun [1/1]
  Chen, Yau [1/1]
  Chen, Yen-Cheng   [1/1]
  Chen, Yi-Jou [1/1]
  Chen, Ying-Che [1/1]
  Cheng, Chia-Chi [1/1]
  Cheng, Han-Ju [1/1]
  Chieh-Chien [1/1]
  Chien, Chia-wei [1/1]
  Chin, Cheng-Li [1/1]
  顯示項目1-25 / 285. (共12頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋