English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61686/94635 (65%)
造訪人次 : 1632458      線上人數 : 16
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [16/31]
  專書 [3/9]
  專書之單篇 [3/5]
  研究報告 [2/2]
  專利 [0/1]
  視聽著作 [9/57]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 4(15.38%)
  含全文筆數: 23(88.46%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 23(100.00%)
  下載大於10次: 23(100.00%)
  檔案下載總次數: 6329(53.81%)

  最後更新時間: 2023-05-30 00:14


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 44. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Chiung-Sui   [1/1]
  Chen, K.L. [1/1]
  Chen, Nian-Shing Chen [1/1]
  Chen, P.C [4/4]
  Chen, Pin-Chang [1/1]
  Chiang, Ding-an   [1/1]
  Chiu, S.C. [1/1]
  Dai, X.J. [1/1]
  Hsu, Tsuo-ming   [1/1]
  Hu, Yen-Wei   [1/1]
  Kuei, Y.C. [1/1]
  Lai, Sheng-wei [1/1]
  Lan, T.S [5/5]
  Lan, Tian-Syung [1/1]
  Lan, Y.H [5/5]
  Lan, Yu-Hua   [1/1]
  Lin, Chun-Hung   [1/1]
  Lin, W.C. [1/1]
  Liu, Eric Zhi-feng [1/1]
  Lo, W.C [2/2]
  Lo, Wen-Chi [1/1]
  Shan-Shan Cheng [1/1]
  Shih, Chien-chou   [1/1]
  Sung, Hung-yeh   [1/1]
  于詠穎 [0/1]
  顯示項目1-25 / 44. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋