English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61686/94635 (65%)
造訪人次 : 1632688      線上人數 : 14
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  第27卷第1期 [5/5]
  第27卷第2期 [8/8]
  第27卷第4期 [6/6]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 6(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 6(100.00%)
  下載大於10次: 6(100.00%)
  檔案下載總次數: 2629(24.67%)

  最後更新時間: 2023-05-30 09:14


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-15 / 15. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, chia-jung [1/1]
  Chang, fu-min [1/1]
  Chen, miao-sheng [1/1]
  Chen, Shi [1/1]
  Hsu, ying-lin [1/1]
  Jou, Rosemary   [1/1]
  Li, mou-jian [1/1]
  Lin, jsen-shung [1/1]
  Lin, Jyh-Jiuan   [1/1]
  Rajesh Joshi [1/1]
  Satish Kumar [1/1]
  Tseng, ying-cheng [1/1]
  Wang, hsien-bin [1/1]
  Zhang, hong-bo [1/1]
  Zheng, qun-zhen [1/1]
  顯示項目1-15 / 15. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋